Dec 11, 2018
Home » VFSA årstemaer

VFSA årstemaer

VFSA sætter med udvalgte årstemaer fokus på specifikke problemstillinger inden for virksomheders sociale ansvar. På denne side kan du læse om de sidste års temaer.

2016-2017: Flygtninge og udsatte unge skal ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge: Danmark står lige nu over for en stor udfordring med at integrere den øgede tilstrømning af flygtninge. Erfaringen viser, at integration sker allerbedst på arbejdspladsen og i samspil med danske kollegaer. Derfor sætter VFSA med dette tema fokus på, hvordan virksomhederne kan hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet, så deres kompetencer vedligeholdes og udbygges, og de bliver en ressource for danske virksomheder og samfundet.

Flygtninge er en gruppe, der er i fare for at blive tabt på gulvet og blive yderligere marginaliseret. Samtidig er det en gruppe med et stort potentiale, som både virksomhederne og samfundet har interesse i at understøtte og bruge. Ikke mindst i en tid, hvor der er en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Derfor arbejder VFSA for, at flygtninge så tidligt som muligt skal introduceres til danske virksomheder. Det kan blandt andet ske gennem virksomhedspraktikker og mentorordninger, hvor flygtningene kan afklare og udbygge deres kompetencer ved at løsekonkrete opgaver for virksomheden. VFSA vil formidle viden og erfaringer, som kan inspirere virksomhederne til, hvordan de konkret kan håndtere denne opgave.

I forbindelse med årstemaet har VFSA i juni 2017 udgivet et inspirationskatalog, hvor en række VFSA-virksomheder deler ud af deres erfaringer med at tage imod flygtninge og integrere dem på arbejdspladserne.

Download kataloget


Udsatte unge:
VFSA ønsker med dette tema, at sætte fokus på, hvordan virksomheder kan hjælpe udsatte unge videre mod uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Ved at tage udsatte unge ind kan virksomheder løfte et socialt ansvar og samtidig imødekomme den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

En stor gruppe unge, især drenge, passer ikke ind i skabelonen med folkeskole, ungdomsuddannelse, mere uddannelse og arbejde. Ifølge PISA-undersøgelserne går mellem 15 og 17 procent ud af folkeskolen med så svage dansk-færdigheder, at de ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig afskærer karakterkrav på mindst 02 i dansk og matematik på erhvervsskolerne en del unge med dygtige hænder fra at få en uddannelse.

For de unge, som har svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet, kan en virksomhedspraktik eller et job være en mere praktisk vej videre. Det kan motivere og afklare de unge til at tage en uddannelse og i sidste ende opnå en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor arbejder VFSA for at engagere flere virksomheder i arbejdet med at skabe job og uddannelse til udsatte unge.

VFSA har i samarbejde med Skolelederforeningen i foråret 2017 fået foretaget en undersøgelse af folkeskolens samarbejde med virksomheder, som du kan downloade herunder:

Download undersøgelsen

2014-2015: Benchmarking og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Benchmarking: Med afsæt i tankegangen “What you can’t measure, you can’t manage!” Giver VFSA sit bud på en række målepunkter, som skal hjælpe virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar i forhold til, hvor gode de er til at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Benchmarking-modellen blev præsenteret på VFSA’s side-event til CSR Awards i 2014. Lige nu arbejder vi på at udvikle en digital udgave af modellen, så virksomheder i fremtiden automatisk får trukket de relevante tal direkte fra jobcentrenes opgørelser.

Allerede nu kan du bruge modellen i dit CSR-arbejde ved at åbne Benchmarking-modellen som pdf lige neden for. Her kan du indtaste  din virksomheds egne tal. Fx antallet af personer i fleksjob eller praktik i pdf-modellen, og derefter holde jeres tal op imod behovet på samfundsplan. Benchmarking-modellen gør det nemmere at sætte mål for din virksomheds sociale indsats og bruge resultaterne i jeres CSR-rapportering .

Hent Benchmarking-modellen her.

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder: VFSA ønsker med dette tema at sætte fokus på mulighederne for samhandel med socialøkonomiske virksomheder, og hvordan virksomheder som ikke ellers kan rumme folk med mentale, sociale eller fysiske udfordringer, derved kan tage et indirekte socialt ansvar.

Med et ønske om at udbrede kendskabet til socialøkonomiske virksomheder afholdte VFSA med stor succes et debatarrangement på årets Folkemøde på Bornholm. Derudover har VFSA  foretaget en intern kortlægning af deres virksomheders kendskab og brug af socialøkonomiske virksomheder.

Find folderen om VFSA’s egne erfaringer med socialøkonomiske virksomheder her.

2013-2015: Det Professionelle Partnerskab

I november 2013 blev projektet “Det Professionelle Partnerskab” skudt i gang, og skal løbe til maj 2015. Projektet er ledet af  VFSA, Cabi, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og har til formål, at afprøve modeller for et udvidet samarbejde mellem virksomheder og jobcentre i forhold til at få udsatte grupper af kontanthjælpsmodtagere i praktikforløb.

VFSA-virksomhederne BRFkredit, Falck ( i henholdsvis Randers og Hovedstadsområdet) og Danfoss samarbejder med en række jobcentre, ved at stille et fast antal praktikpladser til rådighed. Til gengæld forpligter jobcentrene sig til at visitere praktikanter til pladserne.

Erfaringer og resultater fra Det Professionelle Partnerskab blev præsenteret på VFSA’s side-event under CSR Awards 2015.

Læs kort om Det Professionelle Partnerskab her.

Eller læs den afsluttende rapport om Det Professionelle Partnerskabs metoder, resultater og deltagernes gode råd.

2012-2013: Offentlig-privat samarbejde

Virksomheder og jobcentre har brug for hinanden, hvis arbejdsmarkedet skal rumme flere og dermed bidrage til, at velfærdssamfundet overlever.

Derfor havde VFSA i 2012 og 2013 fokus på at effektivisere og fremme samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.  VFSA besluttede at gøre dette til et to årigt tema, hvor 2012 satte fokus på anbefalinger til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder, mens der i 2013 var fokus på handling, bl.a. via etableringen af projekt FleksPilot, hvor samarbejdet med jobcentrene om at skabe fleksjob på få timer blev testet i flere af VFSA virksomhederne.

Erfaringerne fra projekt Flekspilot viser, at det gennem en koordineret indsats mellem jobcenter og virksomhed kan lade sig gøre at oprette meningsfulde minefleksjobs i private virksomheder.

2011: Socialt ansvar betaler sig

I 2011 satte VFSA fokus på spørgsmålet om, hvordan social ansvarlighed skaber værdi for virksomheder og samfundet i sit hele.

I samarbejde med offentlige og private virksomheder, forskere og arbejdsmarkedets parter blev der arbejdet på at konkretisere, hvordan social ansvarlighed og god forretningsdrift spiller sammen.

Som resultat af denne ’tænketank’ samlede VFSA to sæt anbefalinger:

  • Et sæt til virksomheder med konkrete bud på, hvordan virksomhederne kan tage socialt ansvar, og hvordan det bidrager til deres forretning.
  • Og et sæt til udbudsdanmark med gode råd til, hvordan det offentlige kan arbejde med sociale kontrakter, der gør social ansvarlighed til et konkurrenceparameter.

2010: Unge i job

I 2010 satte VFSA fokus på udsatte unges muligheder for at gennemføre uddannelse og få adgang til arbejdsmarkede. VFSA og VirksomhedsnetværkCabi søsatte således “Ungeprojektet” – et pilotprojekt som skulle være med til at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at få unge lærlinge og praktikanter ind i virksomhederne.