Dec 11, 2018
Home » Bedømmelseskriterier for CSR People Prize

Bedømmelseskriterier for CSR People Prize

Når vinderen af CSR People Prize, vil der især blive lagt mærke til aktiviteter, der er med til at styrke det rummelige arbejdsmarked ved at forebygge nedslidning, fastholde udsatte medarbejdere og indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Følgende bedømmelseskriterier lægges til grund for vurderingen af de indkomne ansøgninger:

Bredde i indsatsen: Hvilke af nedenstående tre områder berører indsatsen? Indslusning vil blive vægtet i særlig grad.

  • Forebyggelse: Foranstaltninger i forhold til nedslidning og ulykker, herunder f.eks. stressforebyggelse, sygefraværspolitik og fokus på arbejdsmiljø.
  • Fastholdelse: Initiativer som omskoling og kompetenceudvikling af medarbejdere, der pga. alder, sygdom eller andet har svært ved at udføre deres tidligere arbejde. F.eks. fleksjob, rotationsordninger, kompetenceudvikling og arbejdstilpasning ved sygdom.
  • Indslusning: Initiativer i forhold til ledige, der pga. af alder, nedsat arbejdsevne, længerevarende ledighed, anden etnisk baggrund og lignende har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet under normale vilkår.

Målgrupper: Hvilke målgrupper arbejder virksomheden med? Og inkluderer målgrupperne eventuelt flygtninge eller udsatte unge, som VFSA har særlig fokus på i 2016 og 2017?

Varighed: Er det en ny eller en længerevarende indsats?

Grad af forankring: Er indsatserne bredt forankret i virksomhedens ledelse og forskellige afdelinger? Eller er de smalt forankret hos få personer og afdelinger?

Effekt: Hvilken effekt vurderes der at være af indsatserne?

Nytænkning og inspirationsværdi: Er indsatserne traditionelle og bredt anvendte? Eller er de nytænkende og kan tjene som inspiration for andre virksomheder?

Benchmarkingtal: Hvad viser benchmarkingtallene om virksomhedens sociale ansvar? Hvordan placerer virksomhedens benchmarkingtal sig i forhold til samfundstallene og øvrige ansøgere? I denne vurdering tages højde for, hvordan virksomhedens branche og størrelse spiller ind på tallene.

Læs mere om at søge CSR People Prize.